OBCHODNÉ PODMIENKY 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

POSKYTOVATEĽ SLUŽBY

 • Obchodné meno: Mgr. Lucia Kasaj
 • Sídlo: Chotárna 837/28A, Bratislava-Jarovce 85110
 • IČO: 50587421
 • Zapísaný: Okresný úrad Bratislava
 • Emailová adresa: lucia.kasaj@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0905396287
 • Poštová adresa: Chotárna 837/28A, Bratislava-Jarovce 85110
 • Webová stránka: www.floweryspeech.sk
 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • IBAN: SK7209000000005196076471
 • BIC (SWIFT): GIBASKBX
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 0258272103

PREAMBULA

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa služby (ďalej ako “lektorka”) a Spotrebiteľa (ďalej ako “klient”).

ČLÁNOK I. – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Spotrebiteľom sa v zmysle týchto Obchodných podmienok rozumie klient, ktorý si zakúpi individuálne online lekcie, minikonverzácie, mentoring, alebo iný  produkt z webovej stránky www.floweryspeech.sk.

1.2. Klient pre riadne poskytnutie služieb v zmysle platných právnych predpisov lektorke poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt.

ČLÁNOK II – INDIVIDUÁLNE ONLINE LEKCIE, MINIKONVERZÁCIE, MENTORING)

2.1. Po úvodnej nezáväznej lekcii/minikonverzácii/ minikonzultácii, na ktorých si klient vyskúša priebeh lekcie, sa nasledujúce lekcie uhrádzajú formou balíčkov lekcií. Klient si môže zvoliť balíček 10 alebo 20 lekcií, prípadne minikonverzácií. V prípade mentoringu si klient môže vybrať z balíčka mentoringu na 4 alebo 8 týždňov, prípadne balíček 4 lekcií a 4 týždňov mentoringu. Dohoda je uzavretá vo chvíli, keď študent e-mailom alebo správou prostredníctvom WhatsApp alebo Viber potvrdí výber svojho balíčka lekcií. Študent uvedie, ktorý balíček si vybral, spolu so svojimi fakturačnými údajmi. Potvrdenie dohodnutých termínov bude študentovi zaslané spolu s faktúrou na emailovú adresu, prípadne do správy prostredníctvom WhatsApp/ Viber (podľa zvoleného komunikačného kanála klientom).

2.2. Individuálne online lekcie a minikonverzácie sa konajú v termínoch podľa dohody lektorky a klienta, zvyčajne 1-3 x týždenne.

2.3. Lektorka sa zaväzuje vytvárať počas individuálnych online lekcií a minikonverzácií príjemné, pokojné a dôverné prostredie. Lektorka je plne otvorená nápadom a želaniam klienta ohľadom obsahu lekcií, tempa lekcií a domácich úloh, zároveň je otvorená konštruktívnej spätnej väzbe.

2.4. Klient sa zaväzuje vytvoriť si priestor, aby sa mohol zúčastniť dohodnutých lekcií. Je dôležité mať kvalitné internetové pripojenie, aby hovor mohol prebehnúť v najvyššej kvalite. 

2.5. Individuálne online lekcie a minikonverzácie sú neprenosné na inú osobu. Všetky študijné materiály – najmä konverzačné učebnice z dielne Flowery Speech zasielané klientom poštou sú určené výhradne pre daného klienta a klient ich nesmie šíriť a zdieľať tretím osobám. 

2.6. V prípade, že klient potrebuje zrušiť svoju dohodnutú lekciu, je potrebné oznámiť to lektorke (správou – WhatsApp/ Viber alebo e-mailom) najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom. Včas zrušená lekcia sa uskutoční buď v náhradnom termíne (podľa dostupnosti v daný týždeň), alebo mentoringom. Aby lektorka mohla byť vždy plná síl a pripravená poskytnúť kvalitné lekcie, počas víkendov sa nevenuje presúvaniu termínov a rušeniu lekcií. Počas víkendov nie je možné lekcie rušiť  ani presunúť na iný termín – pondelkovú lekciu je teda možné zrušiť najneskôr v piatok – platí pravidlo 24 hodín vopred, teda z piatka na pondelok. 

2.7. V prípade, že sa klient neprihlási na lekciu, alebo ju zruší na poslednú chvíľu (menej ako 24 hodín vopred) sa lekcia považuje za uskutočnenú bez možnosti náhrady a je účtovaná v plnej sume. Platí to i opačne: v prípade, že by lektorka zrušila dohodnutý termín na poslednú chvíľu, zaväzuje sa klientovi poskytnúť lekciu navyše zdarma.

2.8. Lektorka aj klient sa zaväzujú, že budú rešpektovať čas toho druhého a prípadné zrušenie lekcie si dajú vzájomne vedieť čo najskôr. Vďaka tomu si ľahšie nájdu alternatívne termíny, ktoré budú vyhovovať obom stranám. 

2.9. Každý balíček lekcií má svoju platnosť, ktorá je uvedená pri každom balíčku na webstránke www.floweryspeech.sk. Napríklad, balíček 10 lekcií má platnosť 10 týždňov, to znamená, že zakúpené lekcie sa klient zaväzuje minúť v tomto období. Platnosť balíčkov je stanovená najmä z dôvodu, že štúdium jazyka prináša výsledky len vtedy, ak je založené na pravidelnosti.

2.10. Klient sa zaväzuje rešpektovať platnosť zakúpených balíčkov. V prípade, že by si klient svoje zakúpené lekcie dlhodobo nemohol vyčerpať vo forme lekcií, svoje zostávajúce lekcie si vyberie v podobe mentoringu.

2.11. V prípade, že by lektorka z vážneho dôvodu musela prerušiť alebo ukončiť spoluprácu, zaväzuje sa klientovi vrátiť peniaze za nevyčerpané lekcie.

ČLÁNOK III. – PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

3.1 Lektorka:

    a. je povinná zabezpečiť, aby poskytnuté služby spĺňali platné právne predpisy SR,

 • b. sa zaväzuje poskytnúť klientovi individuálne online lekcie, konverzácie a mentoringy v najlepšej kvalite, vytvorené na mieru, v dohodnutých termínoch, s poskytnutím kvalitných materiálov. 
 • 3.2. Lektorka má právo na riadne a včasné zaplatenie faktúry zo strany klienta. V prípade neuhradenia faktúry a nerešpektovania pravidiel rušenia lekcií má lektorka právo ukončiť spoluprácu.
 •  

ČLÁNOK IV. – PRÁVA A POVINNOSTI SPOTREBITEĽA

4.1. Klient je po výbere balíčka lekcií/minikonverzácií/mentoringu a po dohodnutí termínov povinný uhradiť lektorke dohodnutú cenu ešte pred začatím čerpania lekcií z balíčka.

4.2. Klient má právo na poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu, kvalite a termínoch.

ČLÁNOK V. – PLATOBNÉ PODMIENKY A ÚHRADA SLUŽIEB

5.1. Lektorka je povinná po objednaní balíčka lekcií klientovi zaslať faktúru na poskytnutú e-mailovú adresu. Klient je povinný zaplatiť lektorke vopred dohodnutú sumu ešte pred čerpaním balíčka individuálnych online lekcií, minikonverzácií a mentoringu.

5.2. Spôsob platieb: Bankovým prevodom.

 

ČLÁNOK VI. – REKLAMAČNÝ PORIADOK 

6.1. Lektorka zodpovedá za kvalitu lekcií. Lektorka sa zaväzuje pravidelne si pýtať od klienta spätnú väzbu a na základe nej lekcie adaptovať klientovi na mieru. 

6.2. Klient je povinný svoju nespokojnosť s priebehom výuky oznámiť lektorke hneď, bezodkladne, na email lucy.floweryspeech@gmail.com. Klient vo svojej správe presne označí druh a rozsah vád poskytnutých služieb. Lektorka má právo vykonať nápravu týchto chýb do 14 dní.

6.3. Lektorka sa zaväzuje vytvárať v spolupráci bezpečné prostredie, v ktorom s klientom môžu vždy komunikovať otvorene. Úprimná spätná väzba a konštruktívna kritika je vždy vítaná. V prípade relevantnej chyby s nemožnosťou nápravy, technického zlyhania systému a podobne, sa lektorka zaväzuje klientovi vrátiť peniaze, a to buď v čiastkovej (podľa typu vady) alebo kompletnej sume, ktorú klient zaplatil.

6.4. Nárok na náhradu či vrátenie peňazí klientovi nevzniká najmä ak si študent nestíha vyčerpať dohodnuté termíny lekcií, prípadne vypracovávať zakúpené mentoringové aktivity.

 

ČLÁNOK VII. – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Lektorka prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobrala do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa pravidiel spracúvania uvedených na webe lektorky.

ČLÁNOK VIII. – ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1. Klient má právo obrátiť sa na lektorku so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lucy.floweryspeech@gmail.com), pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým lektorka vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva. Ak lektorka odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní, má študent právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu. Klient má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

ČLÁNOK IX. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.5.2023. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webovej stránky www.floweryspeech.sk. Lektorka si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webovej stránke a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

ČLÁNOK X. – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.